Technik BHP

Technik BHP

Tytuł: Technik BHP

System nauczania: zaoczny

Cykl nauczania: 3 semestry (1,5 roku)

Czesne:  nauka jest bezpłatna

 

Każda firma zatrudniająca powyżej 100 osób musi zatrudnić specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Mniejsze firmy często korzystają z ich usług, w związku z tym  jest to zawód z przyszłością. Rozpoczynając naukę na tym kierunku także zdobędziesz wiedzę z zakresu ochrony pracy, profilaktyki, kodeksu pracy i ergonomii pracy. Od technika BHP zależy bezpieczeństwo w codziennych czynnościach oraz ochrona przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy to kierunek kształcenia skoncentrowany na zapewnieniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w różnych sektorach i miejscach pracy. Program nauczania tego kierunku obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z ochroną zdrowia pracowników, minimalizacją ryzyka zawodowego oraz promowaniem właściwych praktyk bezpieczeństwa.

Studenci na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy zdobywają wiedzę na temat prawa pracy i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczą się identyfikować potencjalne zagrożenia i oceniać ryzyko zawodowe w miejscach pracy. Nabywają umiejętność planowania, wdrażania i monitorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników w celu podniesienia świadomości i zrozumienia zasad bezpieczeństwa.

W ramach nauki studenci poznają różne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak ergonomia, ochrona przeciwpożarowa, pierwsza pomoc, ochrona przed substancjami niebezpiecznymi, ochrona dróg oddechowych, higiena osobista, zasady manipulacji i przechowywania materiałów niebezpiecznych, oraz ocena i kontrola czynników szkodliwych dla zdrowia.

Po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w różnych branżach, takich jak przemysł, budownictwo, transport, energetyka, sektor publiczny czy usługi. Mogą pełnić rolę specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorów bezpieczeństwa, konsultantów lub pracowników działów bezpieczeństwa w firmach.

 

Program obejmuje następujące przedmioty:

 • Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy konstrukcji mechanicznych
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Człowiek w procesie pracy
 • Język obcy 
 • Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Pracownia metodyki kształcenia zawodowego
 • Pracownia kształtowania środowiska pracy
 • Pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Warunki rekrutacji:

 • szkoła organizuje nabór 2 razy w roku (nabór letni i zimowy)
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • nie jest wymagana matura
 • dowód osobisty do wglądu.

Wymagane dokumenty:

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Dodatkowe informacje:

 • programy nauczania w oparciu o podstawy programowe MENiS
 • legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy MPK i PKS
 • własny budynek dydaktyczny.