Kurs Maturalny

Kurs skierowany jest do przyszłych maturzystów. Oferta jest dostosowana do wymogów egzaminacyjnych określonych dla nowej matury. Celem kursu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy zdobytej w ramach nauki w szkole średniej. Proponujemy kursy w wersji podstawowej i rozszerzonej. Program zajęć przewiduje liczne sprawdziany wiedzy i testy kontrolne. Na zakończenie przeprowadzamy próbny egzamin maturalny. Zapewniamy sprawdzoną i doświadczoną kadrę nauczycieli szkół średnich m.in. Egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Maturalne kursy rozwijają sprawności językowe oraz uczą strategii egzaminacyjnych. Uczestnictwo w zajęciach oraz praca własna dostarcza słuchaczom wiedzy i doświadczenia niezbędnych do pomyślnego rozwiązania każdego zadania egzaminacyjnego.

Uczniom klas maturalnych, którzy się przygotowują do egzaminu na poziomie podstawowym proponujemy program obfitujący w ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia, dużo ćwiczeń doskonalących czytanie ze zrozumieniem oraz gruntowne powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych języka. Uczniowie, którzy zamierzają zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym, czeka kurs doskonalący wszystkie cztery sprawności (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie), ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie wypowiedzi pisemnych, uporządkowanie wiadomości gramatycznych i poszerzenie zasobu słownictwa.

Zajęcia będą prowadzone w języku obcym zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym (na poziomie podstawowym przy omawianiu gramatyki dopuszcza się możliwość używania języka polskiego). Zostanie powtórzona i rozbudowana znajomość słownictwa z zakresu tematów wymaganych na egzaminie maturalnym oraz czasy i zagadnienia gramatyczne.

Na każdych zajęciach uczestnicy będą mówić w języku obcym na temat różnych zagadnień, na poziomie podstawowym będą opisywać ilustracje związane z danym obszarem tematycznym oraz doskonalić umiejętności w zakresie uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń, negocjowania; na poziomie rozszerzonym będą opisywać zestaw ilustracji oraz wiązać z nimi cytaty i tabelki, które pojawiają się w zestawie maturalnym oraz przedstawiać wypowiedzi i dyskutować na określony temat.

W trakcie trwania kursu będą wykonywane zadania maturalne oraz pod koniec kursu zostanie rozwiązanych kilka pełnych egzaminów maturalnych z części pisemnej oraz ustnej.