Kursy maturalne

Kursy maturalne

Drodzy maturzyści!

Kurs ma na celu przygotowanie Was do zdania i uzyskania jak największej ilości punktów na egzaminie maturalnym przeprowadzanym według nowych zasad. Kurs składa się z wykładów oraz sprawdzianów w formie nowej matury. Uczestnictwo w naszych kursach pozwoli Wam na powtórzenie, usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy niezbędnej do pozytywnego zdania Egzaminu Dojrzałości oraz uzupełnienie wszelkich luk tak, aby matura stała się formalnością.
Egzamin maturalny jest także egzaminem wstępnym na studia. Dobry wynik będzie dla Was przepustką na wymarzoną uczelnię. Zatem aby zwiększyć swoje szanse sprawdźcie jakie przedmioty są wymagane przez uczelnię, na którą pragniecie się dostać. Następnie rzetelnie opanujcie wraz z nami materiał z danego przedmiotu w wymaganym zakresie.
Mamy duże doświadczenie w przygotowywaniu maturzystów do egzaminu. Przygotowujemy maturzystów według standardów wymagań egzaminacyjnych. Systematyzujemy wiedzę w ten sposób, aby była ona maksymalnie i efektywnie wykorzystana na maturze.
Dobry wynik egzaminu gwarantuje rzetelna wiedza, którą najlepiej wam przekażą nasi nauczyciele – praktycy z doświadczeniem.
Kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli najlepszych lubińskich liceów, którzy od lat uczestniczą w egzaminach maturalnych. Pracujemy w grupach 6-12 osobowych, dzięki temu każdy uczestnik ma zapewniony indywidualny kontakt z nauczycielem prowadzącym.

Zapraszamy na kursy przygotowujące do matury z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • język niemiecki,
 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • matematyka,
 • historia,
 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • informatyka

Kursy maturalne organizowane są na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Do każdego kursu podręcznik jest wliczony w cenę !!!

1. Kursy maturalne z języków obcych

Uczniom klas maturalnych, którzy  przygotowują się do egzaminu na poziomie podstawowym proponujemy program obfitujący w ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia, dużo ćwiczeń doskonalących czytanie ze zrozumieniem oraz gruntowne powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych języka. Uczniom, którzy zamierzają zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym, czeka kurs doskonalący wszystkie cztery sprawności (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie), ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie wypowiedzi pisemnych, uporządkowanie wiadomości gramatycznych i poszerzenie zasobu słownictwa.
Zajęcia będą prowadzone w języku obcym zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym (na poziomie podstawowym przy omawianiu gramatyki dopuszcza się możliwość używania języka polskiego). Zostanie powtórzona i rozbudowana znajomość słownictwa z zakresu tematów wymaganych na egzaminie maturalnym oraz czasy i zagadnienia gramatyczne.

W związku ze zmianami które nastąpią w egzaminie maturalnym ustnym z języka obcego od roku 2012, wszystkie kursy maturalne z języka obcego prowadzone są w nowej formule.

Najważniejsze zmiany na egzaminie ustnym z języka obcego:

 • zanika podział na poziom podstawowy i rozszerzony, a zatem pojawiają  się nowe zadania
 • pojawia się rozmowa wstępna
 • rozmowa z odgrywaniem roli  „zdający i egzaminujący”.  Zdający musi odnieść się do 4 elementów wskazanych w poleceniu
 • brak czasu na przygotowanie się
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (wybiera się jeden z 4 obrazów).

 

Zapisując się do naszej szkoły nie musisz się martwić zmianami. Nasi lektorzy doskonale wiedzą, na co zwracać uwagę i jak przygotować maturzystów do egzaminu dojrzałości, aby zdobyli jak największa liczbę punktów. Dodatkowym atutem jest fakt, że osoby uczące bardzo często zasiadają w komisjach podczas ustnych egzaminów maturalnych z języka obcego.

2. Kursy maturalne z matematyki

Zajęcia na kursie maturalnym z matematyki mają na celu powtórzenie materiału oraz wiedzy zdobytej w liceum ( w zależności od poziomu egzaminu maturalnego ). Kurs prowadzony będzie w kolejności działów matematycznych. Przy omawianiu danego działu, powtórzone zostaną wszystkie pojęcia, twierdzenia i wzory występujące w tym dziale. Następnie rozwiązane zostaną przykładowe zadania ilustrujące wykorzystanie poznanych twierdzeń, wzorów oraz pojęć.
Zadania egzaminacyjne będą rozwiązywane na bieżąco oraz szczegółowo omawiane. Największy nacisk kładziemy na zagadnienia najbardziej istotne, najczęściej występujące na egzaminach, a także te, w których uczniowie popełniają najwięcej błędów. Wiedza jest przekazywana w sposób bardzo przejrzysty, a uporządkowany tok zajęć pozwala na szybkie opanowanie wiadomości i utrwalenie umiejętności.

3. Kursy maturalne z języka polskiego

Podczas kursu maturalnego z języka polskiego początkowo skupimy się na powtórce materiału programowego z zakresu liceum (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym- w zależności od wybranego poziomu).  Podczas zajęć nauczysz się analizy i interpretacji utworów pod kątem zadań maturalnych, analizy innych dzieł sztuki np. architektury czy malarstwa.  Maturzysta otrzyma także wskazówki dotyczące napisania prezentacji  na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego (pomoc w stworzeniu bibliografii, planu, doborze lektur, utworów itp.) Podczas kursu dowiesz się także jak interpretować teksty i dzieła literackie. Nie zabraknie również ćwiczeń w rozumieniu czytanych treści w oparciu o fragmenty lektur oraz rozwiązywania arkuszy maturalnych z poprzednich lat.

4. Kursy maturalne z biologii

Podczas kursu maturalnego z języka polskiego początkowo skupimy się na powtórce materiału programowego z zakresu liceum (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym- w zależności od wybranego poziomu).  Dużą uwagę będziemy poświęcać  najczęściej pojawiającym się schematom zadań maturalnych, a także wspólnym rozwiązywaniem i omawianiem arkuszy maturalnych. Nie zabraknie na zajęciach pomocy w kształtowaniu umiejętności korzystania z materiałów źródłowych tj. tabele, wykresy, teksty i  ilustracje.  Po każdym omówionym dziale, będą przeprowadzane krótkie testy mające na celu utrwalenie i sprawdzenie nabytej wiedzy.

5. Kursy maturalne z historii

Kurs polega na rozwiązaniu zadań typowych dla testu, obejmującego cały zakres wymagań egzaminacyjnych, sprawdzających umiejętności opisane we wszystkich standardach. Są to zadania zamknięte i zadania otwartych które wymagają samodzielnego formułowania zwięzłych odpowiedzi. Większość stanowią zadania z tzw. wyposażeniem, a więc z wykorzystaniem krótkiego tekstu źródłowego, ilustracji, mapy, danych statystycznych i innych źródeł wiedzy historycznej. W związku z tym  nauczyciel nakieruje maturzystów, w jaki sposób z owych materiałów korzystać.  Podczas kursu zostaną przeanalizowane także zadania uwzględniają historię polityczną, historię społeczno – gospodarczą oraz historię kultury ze wszystkich epok historycznych (starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX, wiek XX). Biorąc pod uwagę drugą część matury z historii- część pisemną na kursie nabędziesz także umiejętności pisania krótkich i spójnych esejów.

6. Kursy maturalne z chemii

Podczas trwania kursu nasi nauczyciele stawiają przede wszystkim na zrozumienie materiału, a także powtórkę materiału poznanego w liceum. Poprzez popieranie przez nauczyciela informacji chemicznych przykładami z życia wziętymi, przedmiot ten staje się bardziej oczywisty i łatwiejszy do zrozumienia. Zakres materiału potrzebny do zdania egzaminu maturalnego z chemii wyróżnia się stosunkowo niewielkim materiałem, w porównaniu do innych przedmiotów. Przedmiot ten można podzielić na trzy działy: chemia nieorganiczna, chemia organiczna oraz obliczenia.

Nasz kurs pomoże Ci zrozumieć chemię, a nie nauczyć się jej na pamięć.

7. Kursy maturalne z geografii

W ramach kursu zostanie powtórzony przede wszystkim materiał poznany w liceum ( w zakresie podstawowym lub rozszerzonym- w zależności od wyboru poziomu). Nauka do egzaminu maturalnego z geografii opiera się przede wszystkim na pracy z atlasem, korzystaniu z map i odczytywania wykresów. Nasi nauczyciele Cię tego nauczą! Matura z geografii posiada formę testową, zawierająca zadania otwarte i zamknięte. Na kursie nauczysz się odpowiedniego argumentowania odpowiedzi, nauczyciel wyczuli Cię na najczęściej popełniane błędy, za które maturzyści tracą punkty. Podczas zajęć rozwiązywane i omawiane będą także arkusze maturalne z poprzednich lat.

8. Kursy maturalne z WOS-u

Oprócz powtórki i utrwalenia materiału poznanego w liceum nasi nauczyciele naucza Cię dużo więcej.  Kurs obejmuje kształtowanie umiejętności wyrażania swojej wiedzy w takich formach jak np. esej. Podczas kursu będziesz rozwiązywał testy, interpretował teksty, rozwiązywał arkusze maturalne z ubiegłych lat. Poruszana problematyka obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: człowiek a społeczeństwo, człowiek a gospodarka, polityka jako zjawisko społeczne, państwo i jego formy, ustroje polityczne, a też globalne problemy współczesnego świata.