Studium – Opiekun Medyczny

Studium – Opiekun Medyczny

Tytuł: Opiekun Medyczny

System nauczania:  zaoczny ,        ( co dwa tygodnie w soboty i niedziele )

Cykl nauczania: 2 semestry  ( 1 rok )

Opiekun medyczny to osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego. Opiekun medyczny pomaga w sposób profesjonalny osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Od osób wykonujących zawód opiekuna medycznego zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych  podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym  i terapeutycznym  podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad  osobą chorą i niesamodzielną.

Program obejmuje następujące przedmioty:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne i opiekuńcze ( przedmiot praktyczny )
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ( przedmiot praktyczny )
 • praktyka zawodowa

 

W przyszłości możesz pracować jako…

 • publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia (szpitale – oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo – lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej)
 • środowiskowe domy pomocy lub jako osoby sprawujące indywidualną opiekę w domu pacjenta
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

 

Warunki rekrutacji:

 • studium organizuje nabór 2 razy w roku (nabór letni i zimowy)
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • nie jest wymagana matura
 • brak egzaminów wstępnych

 

Wymagane dokumenty:

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • 3 zdjęcia legitymacyjne.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w wybranym  zawodzie (skierowanie wydaje pracownik sekretariatu w dniu zapisania się do szkoły).

Dodatkowe informacje:

 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • programy nauczania w oparciu o podstawy programowe MENiS
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS
 • legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy MPK i PKP
 • bezpłatne zaświadczenia do  ZUS
 • własny budynek dydaktyczny.